Γραμματείες

Υπεύθυνοι και Συντονιστές

Υπεύθυνος Επιμόρφωσης Στελεχών: Νίκος Λυσιγάκης

Συντονιστής του Διαγραμματειακού οργάνου: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Επιτροπές
Οικονομική Επιτροπή Πόρων και Διαφάνειας